Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Гл. ас. д-р Станислава Йорданова

   

Гл. ас. д-р Станислава Йорданова

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 224

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 329

e-mail: SYordanova@chem.uni-sofia.bg

 

Образование

2014 – Доктор по 4.2. Химически науки (органична химия), СУ „Св. Кл. Охридски“

2011 – Магистър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

2015 – Главен асистент по органична химия, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

2014 – 2015 Асистент, Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Специализации и изследователски престои в чужбина

Макс Планк институт по полимери, Майнц, Германия (2015)

Научни интереси

Приложна фотохимия (биоматериали, биомаркери и сензори в химията, биологията и медицината, соларни клетки), фотохимични свойства органичните съединения, багрила в разтвор и в полимерен филм, молекулна спектроскопия, органичен синтез,биосензори.

Избрани публикации (до 5)

Grabchev, I., Yordanova, S., Vasileva-Tonkova, E., Cangiotti, M., Fattori, A., Alexandrova, R., Stoyanov, S., Ottaviani, M.F. A novel benzofurazan-cyclam conjugate and its Cu(II) complex: Synthesis, characterization and in vitro cytotoxicity and antimicrobial activity, Dyes and Pigments, 2016, 129, 71-79.

Yordanova, S., Grabchev, I., Stoyanov, S., Petkov, I. New detectors for metal cations and protons based on PAMAM dendrimers modified with 1,8-naphthalimide units, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2014, 283, 1-7.

Dangalov M., Yordanova S., Stoyanova M., Cheshmedzhieva D., Petrov P., Stoyanov S., “3,4-Diamino naphthalimides and their respective imidazoles – Synthesis, spectroscopic and theoretical investigation”, Journal of Molecular Structure, 2016, 1125, 705-713.

Grabchev I., Yordanova S., Bosch P., Vasileva-Tonkova E., Kukeva R., Stoyanov S., Stoyanova R., “Structural characterization of 1,8-naphthalimides and in vitro microbiological activity of their Cu(II) and Zn(II) complexes”, Journal of Molecular Structure, 2017, 1130, 974-983.

Gutzov S., Danchova N., Kirilova R., Petrov V., Yordanova S., "Preparation and luminescence of silica aerogel composites containing an europium (III) phenanthroline nitrate complex", Journal of Luminescence, 2017, 183, 108-112.

Scopus ID

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

Други научни дейности

Преподавателска дейност

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО

Семинари по Оптични свойства на функционални органични съединения – всички специалности на ФХФ (III и IV курс), РО и ЗО

Упражнения по Органична фотохимия – специалност Химия (направление Органична химия), РО и ЗО