Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Органична химия и фармакогнозия / Преподаватели / Ас. Алекси Алексиев

   

Ас. Алекси Алексиев

СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по химия и фармация

Катедра Органична химия и фармакогнозия, каб. 232

бул. „Дж. Баучър“ 1, 1164, София, България

Тел.: +359 2 8161 295

e-mail: alexiev@chem.uni-sofia.bg

 

Образование

1979 – Магистър по химия, СУ „Св. Кл. Охридски“

Професионално развитие

химик в кат. Органична химия – 1979-89 г., н.с. III ст. – 1989-90 г. в НИС, н.с. III ст. – 1990-92 г. в ХФ на СУ, асистент –1992-93 г., ст. асистент – от 1993-2004 г., гл. асистент – от 2004-2014 г., в кат. по Органична химия в Химическия факултет на СУ; асистент –2015-2017 г., Катедра Органична химия и фармакогнозия, ФХФ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Научни интереси

Eлементоорганична химия – синтези, структура и свойства на метални комплекси на полифункционални органични и органофосфорни съединения, хетерофункционални органични съединения, биологичноактивни съединения

Избрани публикации (до 5)

Petrov, G., Alexiev, A., Angelova, O., Macicek, J. Behaviour of bis(ethylacetoacetato)-magnesium and calcium in solutions of polychloromethanes. The crystal structure of trinuclear bis(ethylacetoacetato)-magnesium, J. Coord. Chem., 1992, 25, 101-110; DOI: 10.1080/00958979209409741

Alexiev, A., Lachkova, V., Petrov, G. Study on the kinetics of the reaction between diethyl ester of 1-aminomethyl-ethanephosphonic acid and phenyl isocyanate, Phosphorus, Sulfur, and Silicon, 1997, 128, 191; DOI: 10.1080/10426509708031574

Alexiev, A., Petrov, G. Behaviour of magnesium and calcium complexes of diethoxy-phosphinyl-2-propanone in solutions of plolychloromethanes, Main group metal chemistry, 2006, 29(1), 47.

Raykov, Z. Z., Vassilev, K., Grigorova, G., Lyapova, A., Alexiev, A., Petrov, G. Spin-labeled Rifamicin. Biological activity. Die Pharmazie, 2008, 63(1), 61-66; DOI: 10.1691/ph.2008.7607.

Deligeorgiev, T. G., Kurutos, A. A., Gadjev, N. I., Alexiev, A. A. An easy and fast one-pot preparation of 2-thiomethyl and 2-thioacyl benzothiazoles, benzoxazoles, and benzimidazoles. Bulgarian Chemical Communications, 2015, 47(4), 1034–1038.

Други научни дейности

Учебни помагала – Й. Петрова, А. Алексиев, Сн. Момчилова и З. Здравкова. Ръководство по анализ на токсични вещества, Университетско изд. "Св. Кл. Охридски" 1-во изд. 1994 г., 2-ро изд. 2004 г.

Преподавателска дейност

Практически занятия:

Семинари и упражнения по Органична химия I и II – всички специалности на ФХФ и БФ, РО и ЗО.

Упражнения по токсикохимия за магистри специалност Химия и бакалаври специалност Екохимия.

Упражнения по химия на пестицидите и комплексни съединения в органичната химия.

Упражнения по химия магистри и бакалаври специалност Оптометрия, РО и ЗО.