Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Представяне / Кратка история

   

Първите български уни­вер­ситетски курсове по неорганична и органична химия се четат още през втората учебна 1889/1890 г. в новосформираното Физико-математическо отделение на Университета (тогава Висше училище).

Първите пре­по­да­ва­тели са проф. Никола Добрев и проф. Пенчо Райков, получили обра­зо­ва­ни­е­то си в Йена, Женева и Лайпциг. В продължение на повече от четири десетилетия единствено тук се обучават специалисти с висше образование по химия. Окончателното оформяне на основните катедри, които съществуват и досега, става през 1925 г. От тази година пълноценно функционират катедрите Неорганична химия, Аналитична химия, Органична химия, Физикохимия, Органична химична технология и Неорганична химична технология. След края на Втората световна война специалност Химия се разраства значително, като броят на студентите се увеличава и химическото образование става едно от най-престижните и търсените у нас. През 1962 г. Физико-математическият факултет се разделя на три факултета и химическото висше образование се съсредоточава в самостоятелния Хи­ми­чески факултет. През 1973 г. се създава катедра Методика на обучението по химия, а през 1983 г. – Лаборатория по инженерна химична физика.

OldChemFac

През вековната си история в Химическия факултет преподават и тво­рят плеяда учени химици със световна известност – акад. Димитър Ива­нов – създател на българската школа по органична химия, постигнал за­бе­лежителни резултати в областта на органометалните съединения, проф. За­хари Караогланов – създател на първата в Европа самостоятелна катедра по аналитична химия (1924), оставил името си свързано с електрохимичната ки­не­тика, проф. Иван Странски и акад. Ростислав Каишев – създатели на бъл­гар­ската физикохимична школа и на теорията на кристалния растеж, акад. Алек­сей Шелудко – създател на българската колоид-химична школа, акад. Геор­ги Близнаков – с постижения в неорганичния катализ и кристализацията в присъствие на примеси, проф. Димитър Баларев, проф. Никола Пенчев, проф. Асен Златаров.

През 2012 г. Химическият факултет се преобразува във Факултет по химия и фармация с решение обнародвано в бр.16 на ДВ/24.02.2012 г.

Факултета по химия и фармация е равноправен и желан партньор на големите све­товни центрове за химически науки и образование. Преобладаващата част от преподавателите на факултета са специализирали, работили и преподавали в известни университетски центрове в Европа и Америка. Научните им трудове се публикуват в най-реномираните специализирани научни издания и намират широк отзвук в научната литература.