Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Следдипломна квалификация / Програми

   

“Учител по биология” за всички специалности с биологична насоченост
1. Индивидуална, задочна професионална квалификация – учебен план
2. Групова, задочна професионална квалификация – учебен план

“Учител по биология” за всички специалности без биологична насоченост
1. Индивидуална, задочна професионална квалификация – учебен план

"Учител по човекът и природата"
1. За студенти от специалностите "Билогия и химия" и "География и биология"
Групова, задочна професионална квалификация - учебен план
2. За учители (с квалификационна степен бакалавър или магистър) по физика, химия, биология или завършили бинарна специалност, която включва физика, химия и биология
Групова, задочна професионална квалификация - учебен план

 

КАТЕДРА "ГЕНЕТИКА"

СДК „Съвременни аспекти на биологията: биоинформатика, геномика и синтетична биология"

СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА”

 

КАТЕДРА ”ОБЩА И ПРОМИШЛЕНА МИКРОБИОЛОГИЯ”

Краткосрочни тематични курсове
Продължителност 50 часа
Форма на обучение: лекции и практически занятия

Теми:
•Микробиология и контрол на мляко и млечни продукти;
•Микробиология и микробиологичен контрол на хляб и хлебни продукти;
•Микробиология и контрол на консервирани храни;
•Микробиология и контрол на месо;
•Биоремедиация на нефтени замърсявания;
•Прокариотни тестове за оценка на замърсяване на околната среда.

Професионална квалификация за повишаване на придобита квалификация
Продължителност - един семестър
Форма на обучение - лекции и упражнения

Теми:
•Биология на хемолитотрофни бактерии;
•Биоремедиация на замърсяване с тежки метали •Молекулна диагностика на фитопатогенни гъби;
•Таксономия на фунги;
•Таксономия на стрептомицети;
•Таксономия на млечнокисели бактерии.

 

КАТЕДРА “ЕКОЛОГИЯ И ОПС”

1. Екология и Опазване на околната Среда - хорариум 30 часа;
2. Технологии за преработка на твърди отпадъци - хорариум – 10 часа;
3. Екологичен мониторинг - хорариум .- 15 часа;
4. Зооекология - хорариум – 10 часа;
5. Фитоекология - хорариум – 10 часа;
6. Екология на микроорганизмите - хорариум – 10 часа;
7. Поведенческа екология и етология - хорариум - 10 часа;
8. Хидроекология - хорариум – 15 часа;
9. ОВОС - хорариум – 10 часа.

 

КАТЕДРА “ФИЗИОЛОГИЯ НА РАСТЕНИЯТА”

1. Растителни клетъчни и тъканни култури - в курса са предвидени 60 учебни часа - 30 ч лекции и 30 ч. упр.
2. Експресни физиолого-биохимични тестове за ранна диагностика на тежко метален стрес при растенията. В курса са предвидени 60 учебни часа - 30 ч. лекции и 30 ч. упр.

 

КАТЕДРА “МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ”

1. Съдържание и процес на обучение по "Човекът и природата " 5. - 6. клас
Вид квалификация: краткосрочна професионална - срок до един семестър
Форма на подготовка: задочна, групова

 

КАТЕДРА “ФИЗИОЛОГИЯ НА ЖИВОТНИТЕ И ЧОВЕКА"

1. Обмяна на веществата и енергията с основи на храненето;
2. Обмяна на веществата и енергията с основи на храненето и биоенергетиката;
3. Регулация на физиологичните процеси;
4. Неврофизология;
5. Молекулярна ендокринология Физиология на възбудимите структури;
6. Физиология на Висшата нервна дейност;
7. Физиология на поведението.

 

КАТЕДРА “ЗООЛОГИЯ И АНТРОПОЛОГИЯ”

1. Биостатистика – 30 часа лекции и 30 часа упражнения;
2. Арахнология - 30 часа лекции и 30 часа упражнения;
3. Орнитология -30 часа лекции и 30 часа упражнения;
4. Антропология - 30 часа лекции и 30 часа упражнения.