Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Генетика / СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА”

   

Биологическият факултет организира прием на студенти за СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА”, групова или индивидуална форма на обучение за студенти, бакалаври и магистри, от всички специалности, които се интересуват от темата.

 

Следдипломната квалификация по „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА” има за цел да даде базисни познания по човешка генетика и геномика, за геномната медицина, за техниките от молекулно клониране, приложими при изследването на молекулярните механизми на етиологията на заболяванията и в биотехнологичното производство на генно-инженерни терапевтични продукти, както и за омикс-технологиите в биомедицината. Тя се извежда от преподаватели от Катедра „Генетика“ на Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“ с доказан професионален научно-изследователски и преподавателски опит в съответните области, включително и от такива с медицинско образование и/или докторски степени, придобити по тематики, попадащи в областта на медицината, човешката генетика и биомедицината.

Следдипломната квалификация по „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА” е особено подходяща за лица, заети в сферата на здравеопазването, където в ежедневната им работа се налага да използват най-съвременните молекулярно-генетични техники и методи – медицински сестри и медицински лаборанти, както и други специалисти по здравни грижи. Също така предлаганата СДК би била полезна за повишаване на квалификацията на лицата, които се занимават с обработка на информация от клинични проучвания, медицински представители и други, които са придобили степен за „професионален бакалавър” или всяка друга по-висока образователна степен, включително „бакалавър”, „магистър”, или „доктор”, но в различни от биомедицинските направления, но при които ежедневната работа изисква специфични познания в областта.

При успешно завършване на СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА“, ако специализантите решат да кандидатстват за магистърските програми за неспециалисти, в чието извеждане участва Катедра „Генетика“ на Биологически ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“, то те могат да използват някои от оценките си като балообразуващи, ако в дипломите им за ОКС „Бакалавър“, които са придобили от други ВУЗ в професионални направления, различни от биологичните, не се изучават дисциплини, чиито оценки могат да се вземат за изчисляване на бала в процеса на кандидатстване.

Следдипломната квалификация по „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА” се провежда под формата на групова задочна форма или индивидуална форма на обучение. Професионалната квалификация завършва със защита на дипломна работа. Защитата се полага пред комисия, определена със заповед на Ректора. Продължителността на обучението в груповата задочна форма е 3 семестъра, като третият е за изготвянето на дипломна работа. С цел да бъде удобно на работещите специализанти, лекционните и практическите занятия се провеждат под формата на блокове, основно през дните събота и неделя, като графиците се изготвят заедно със специализантите, така че да са удобни на всички. При влошена епидемиологична обстановка занятията ще се провеждат само онлайн в платформата МУДЪЛ.

При индивидуалната форма, обучението се осъществя под формата на индивидуални консултации, като продължителността на обучението зависи от самия специализант, но не е по-малко от 1 година. В индивидуалната форма на обучение специализанти могат да се записват по всяко време.

Цялата таксата за обучението е 2500 лева за индивидуалната форма и 2400 лева за груповата форма.
Таксата се заплаща на 4 вноски.

За повече информация и въпроси може да се свържете с ръководителя на СДК „ГЕНЕТИКА И БИОМЕДИЦИНА“ – доц. д-р Светослав Димов: тел. 02 8167 342; имейл: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg както и с инспектора в Сектор „Докторанти и СДК“- тел.: 02/8656574, 8167362 имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

Документи се приемат до 22.02.2024 г. САМО ОНЛАЙН на имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба до Декана на БФ по образец, подписана и сканирана с подпис;
  2. Уверение от отдел „Студенти” със заверен общ успех- за действащи студенти-сканирано;
  3. Сканирана диплома и приложението към нея за степен Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани;
  4. Сканиран или сниман документ за платена първа вноска от таксата за обучение-600 лв. Таксата може да бъде платена по банков път или чрез Изипей.

 

Таксата трябва да се преведе по банков път или чрез ИзиПей по сметката на СУ:

БНБ - ЦУ
IBAN: BG 52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банка : БНБ ; BIC CODE : BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на специализанта, Биологически факултетСДК “Генетика и биомедицина”