Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Специалности / Магистърски програми / Биологически факултет / Молекулярна биология / Генетика и геномика

   

Ръководител: проф. д-р Роберт Пенчовски
тел.: (02) 8167 240
е-mаil: robert.penchovsky@biofac.uni-sofia.bg
Секретар: гл. ас. д-р Димитрина Георгиева

Форма на обучение: редовно (държавна поръчка и обучение срещу заплащане)
Срок на обучение: 3 семестъра

Информационна брошура

Магистърската програма «Генетика и геномика» се осъществява чрез разнообразни методи на преподаване: лекции, упражнения, компютърни упражнения и семинари или дикусии върху статии, извеждани от преподавателите в катедра Генетика на Софийския Университет. Тя се състои от два етапа на обучение, всеки от които дава 30 кредита. Следва трети семестър, посветен на кратък научен проект, който трябва да се изработва в лаборатория. Проектът се ръководи индивидуално за всеки судент и може да бъде провеждан не само в катедрата по генетика, но и в други научни институции. Този трети семестър завършва с написване и защита на дипломна работа и също дава 30 кредита.

По време на обучението си студентите слушат задължителни основни курсове, чиято цел е да предоставят на студентите пълно разбиране на основните идеи в генетиката, геномиката и биоинформатиката, както и основни експериментални умения в тези научни области.

През първия и втория семестър студвнтите избират по един от няколко налични избираеми курса, които разширяват техните знания в сходни области на генетиката.

Магистърската програма” Генетика и геномика” ще осигури на студентите важна теоретична основа за разбирането и прилагането на генетични, молекулярно-биологични и геномни подходи в решаването на основни научни проблеми в различни области: генетика, геномика, молекулярна биология, медицина, биотехнология и селско стопанство.

Тя е предназначена , за да осигури на студентите знания, необходими във връзка с увеличаващите се изисквания на академичните институти, на индустрията, на клиничната практика към учените, които са специалисти в областта на генетиката, геномиката и анализа на геномните данни.