Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “професор” по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология - Обща и хранителна микробиология), обявен в ДВ бр. 88 от 13.10.2020 г.