Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по ПН 4.3. Биологически науки (Хидробиология – ихтиология и аквакултури), ДВ бр. 82 от 14.10.2022 г.