Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност “доцент” по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология – биологичен контрол), обявен в ДВ, бр. 44 от 29.05.2018 г.