Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Биологически факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по ПН 4.3.Биологически науки(Хидробиология-управление на водите),ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.