Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Зорница Андреева Захариева, Биологически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на посочения адрес: https://join.skype.com/gr3yrqI1xSoo

Защита на дисертационен труд на Зорница Андреева Захариева, на тема „Проучване и управление на конфликта на китоподобните с рибарството в Българската акватория на Черно море“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на гръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Венцеслав Делов
Председател на научното жури: доц. д-р Диана Златанова

Атореферат

Рецензии:

Становища: