Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Стелияна Георгиева Попова, Биологически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://join.skype.com/appzgJPu82Ev

Защита на дисертационен труд на Стелияна Георгиева Попова на тема „Пространствено разпределение и популационна екология на ливадния гущер в планински местообитания“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология-Зоология на гръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Диана Златанова
Председател на научното жури: доц. д-р Венцеслав Делов

Автореферат

Рецензии:

Становища: