Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Симона Пенчева Стоянова, Биологически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на посочения адрес: https://join.skype.com/itqo9WoUrI8C

Защита на дисертационен труд на Симона Пенчева Стоянова, на тема „Стойност на зелените системи в община Севлиево – оценка и моделиране на екосистемните услуги“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и ОЕС-Функционална биоценология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Марияна Любенова
Председател на научното жури: доц. д-р Асен Асенов

Автореферат

Рецензии:

Становища: