Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Поля Галинова Мариновска, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Поля Галинова Мариновска, на тема „Състояние на покой при дрожди Saccharomyces cerevisiae – модел за изследване на токсикологичен и стресов отговор”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Венцислава Петрова
Председател на научното жури: проф. д-р Петя Христова

Автореферат

Рецензии:

Становища: