Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Петя Яворова Ангелова, Биологически факултет

Заседателната зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Петя Яворова Ангелова, на тема „Антихерпесен ефект на екстракти, получени от Artemisia chamaemelifolia Vill., Sambucus nigra L., Sambucus ebulus L. и Nepeta nuda ssp. nuda L.“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Вирусология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Стоян Шишков
Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

Автореферат

Рецензии:

Становища: