Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Павел Веселинов Видев, Биологически факултет

Аула на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Павел Веселинов Видев, на тема „Характеристика и роля на hBest1 и негови мутантни форми в еукариотни клетки и моделни мембранни структури”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология – Клетъчна поляризация и сигнализация), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Светла Петрова-Чанкова; проф. д-р Йордан Думанов
Председател на научното жури: НЖ: проф. дхн Константин Балашев

Автореферат

Рецензии:

Становища: