Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Нина Цветкова Стоилова, Биологически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на посочения адрес: https://join.skype.com/k50MBoUFnwuy

Защита на дисертационен труд на Нина Цветкова Стоилова на тема Влиянието на АМ Струма върху моделни популации от гръбначни животни и оценка на ефективността на дефрагментационните съоръжения“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Валентин Богоев
Председател на научното жури: доц. д-р Диана Златанова

Автореферат

Рецензии:

Становища: