Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Панайотов Долапчиев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Николай Панайотов Долапчиев, на темаЕкологични ниши на вълка Canis lupus L. и неговите жертви в Осогово“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Зоология - Зоология на гръбначните животни), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Диана Златанова
Председател на научното жури: доц. д-р Венцеслав Делов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: