Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Момчил Мартинов Паунов, Биологически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ РД-19-179/21.05.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на посочения адрес:https://meet.jit.si/Procedura_06_11_BF_Paunov

Защита на дисертационен труд на Момчил Мартинов Паунов на тема Разработване на биофизичен подход за фенотипиране и оценка на физиологичното състояние на фотосинтетичния апарат при растенията“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Биофизика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Василий Голцев
Председател на научното жури: доц. д-р Детелин Стаменов

Автореферат

Рецензии:

Становища: