Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Милена Стефанова Стефанова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Милена Стефанова Стефанова, на тема „Динамика на основни съобщества в системата яз. Искър – р. Искър под влияние на антропогенен натиск”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология - Ихтиология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: доц. д-р Димитър Кожухаров; доц. д-р Галерида Райкова-Петрова
Председател на научното жури: проф. дбн Яна Топалова

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища: