Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Михаела Руменова Алексова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

ащита на дисертационен труд на Михаела Руменова Алексова, на тема „Микробиологична оценка на резистентността и устойчивостта на почви, третирани с фунгицида азоксистробин“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и ОЕС-Екология на микроорганизмите), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: доц. д-р Анелия Кенарова; доц. д-р Галина Радева
Председател на научното жури: доц. д-р Иван Трайков

Автореферат

Рецензии:

Становища: