Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Любослава Димитрова Вълкова,Биологически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://join.skype.com/oDI5THJWjQ43

Защита на дисертационен труд на Любослава Димитрова Вълкова на тема Оценка и оптимизиране на витрификацията на човешки предимплантационни ембриони и яйцеклетки“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), докторант на самостоятелна подготовка, отчислен с право на защита.

Научни ръководители: чл. кор. проф. дбн Румен Панков, проф. д-р Атанас Щерев, дм
Председател на научното жури: доц. д-р Таня Топузова-Христова

 

Автореферат Abstract
   
Рецензии: Reviews:
Становища: Statements: