Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Йорданка Димитрова Дерменджиева, Биологически факултет

Зала 165А на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Йорданка Димитрова Дерменджиева, на темаХарактеристика на пробиотичния потенциал на млечнокисели бактерии с различен произход“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Петя Христова
Председател на научното жури: доц. д-р Траяна Недева

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: