Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Йорданов Милошев, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Георги Йорданов Милошев, на тема „Дизайн и приложение на функционални нуклеинови киселини за синтетичен контрол на генна експресия”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика- Биоинформатика), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Роберт Пенчовски
Председател на научното жури: доц. д-р Таня Топузова-Христова

Автореферат

Рецензии:

Становища: