Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Георги Илиев Кунев, Биологически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно. Линк на защитата: https://join.skype.com/n51MlIWzhC8D

Защита на дисертационен труд на Георги Илиев Кунев, на тема „Екологична и фитоценотична характеристика на съобществата на румелийската (Genista rumelica Velen.) и лидиевата (Genista lydia Boiss.) жълтуги“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: доц. д-р Росен Цонев
Председател на научното жури: проф. д-р Марияна Любенова

Автореферат

Рецензии:

Становища: