Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Габриела Пламенова Петрова, Биологически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://join.skype.com/JcLjEPTdkHQO

Защита на дисертационен труд на Габриела Пламенова Петрова, на тема „Растителност на Етрополска Стара планина“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите-Фитоекология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. д-р Росен Цонев
Председател на научното жури: доц. д-р Анита Тошева

Автореферат

Рецензии:

Становища: