Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Елена Василева Маринова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Елена Василева Маринова, на темаКлетъчни и молекулни маркери за ендометриална рецептивност“, за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научен ръководител: проф. дбн Росица Конакчиева
Председател на научното жури: проф. д-р Христо Гагов

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: