Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Драгомира Светлозарова Даскалова, Биологически факултет

Във връзка със Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ № РД 19-140 от 18.03.2020 г. защитата ще се проведе дистанционно на посочения адрес: https://join.skype.com/wAovec3VSEl6

Защита на дисертационен труд на Драгомира Светлозарова Даскалова, на тема „Антимикробна активност на наноструктурни материали“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Микробиология), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: доц. д-р Илияна Иванова, доц. д-р Орлин Ангелов
Председател на научното жури: доц. д-р Траяна Недева

Автореферат

Рецензии:

Становища: