Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитрий Антонов Дашинов, Биологически факултет

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://us02web.zoom.us/j/81275606588?pwd=d3lacE1lSXkxZEdGMkJjTzlHWUlrdz09

Защита на дисертационен труд на Димитрий Антонов Дашинов на тема „Инвазивен потенциал на понто-каспийския вид Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в българския участък от басейна на река Дунав“, за придобиване на образователната и научната степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология-Ихтиология и аквакултури), редовен докторант, отчислен с право на защита.

Научен ръководител: доц. д-р Елиза Узунова
Председател на научното жури: доц. д-р Димитър Кожухаров

Автореферат

Рецензии:

Становища: