Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Деян Манджуковски, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

Защита на дисертационен труд на Деян Манджуковски, на темаФитоценологично проучване на горските съобщества доминирани от бял (Pinus sylvestris), черен (Pinus nigra ssp. pallasiana) бор и бяла мура (Pinus peuce) в планините Нидже, Козяк и Кожух”, за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: проф. д-р Росен Цанев; доц. д-р Мариус Димитров
Председател на научното жури: доц. д-р Силвена Ботева

Автореферат

Рецензии:

Становища: