Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Борислава Костадинова Маргаритова, Биологически факултет

Зала 259 на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Борислава Костадинова Маргаритова, на тема „Проучване на хабитатите за размножаване и хранене на есетровите риби от българския участък на р. Дунав”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Хидробиология-Ихтиология и аквакултури), редовен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: доц. д-р Елиза Узунова; доц. д-р Любомир Кендеров
Председател на научното жури: НЖ: доц. д-р Ирина Шнайдер

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: