Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Анита Божидарова Гюрова, Биологически факултет

Заседателна зала на Биологическия факултет

 

 

Защита на дисертационен труд на Анита Божидарова Гюрова, на тема „Геномно типизиране на пробиотична микрофлора изолирана от натурални продукти”, за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 4.3. Биологически науки (Генетика-Бактериална генетика и молекулно клониране), задочен докторант, отчислен с право на защита.

 

Научни ръководители: акад. проф. дбн Драга Тончева; доц. д-р Светослав Димов
Председател на научното жури: доц. д-р Михаил Илиев

Автореферат

Рецензии:

Становища: