Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМ 2024/2025 УЧЕБНА ГОДИНА В МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

   

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ*

ВАЖНО: Всички кандидат-магистри задължително се регистрират в електронната система "Кандидат-магистърска кампания 2024/2025 - Биологически факултет", на този адрес, от 12-ти август 2024 г до 17:00 часа на 16-ти септември 2024 г. за обучение, субсидирано от държавата и до 17.00 часа на 23-ти септември 2024 г. за обучение срещу заплащане.

ВНИМАНИЕ! Краен срок за регистрация за МП „Вирусология“ – редовно (държавна субсидия и платено обучение) и задочно обучение – 17:00 ч на 16-ти септември 2024 г.

Регистрацията в електронната система е съпроводена със задължително прикачване на електронни копия в pdf формат на посочените по-долу документи за кандидатстване.

Заплащането на таксата за събеседване (30 лева за всеки изпит) се извършва:

- през системата EPay, с генериран от нея код;

- на каса на EasyPay на следната банкова сметка:
БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
Основание за плащане „БФ-КМК“

Копие на платежното нареждане се прикачва заедно с останалите документи в системата за регистрация.

Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

За успешно завършена регистрация се счита такава, при която системата генерира входящ номер след проверка и одобрение от инспектор „Учебен отдел“ на БФ.

Право на участие в класирането се придобива след успешно извършена регистрация и получен от системата кандидат-магистърски номер.

Необходими документи за регистрация и участие в класирането:

  1. Сканирано копиие на дипломата за завършено висше образование заедно с приложението към нея за притежаващи диплома.
  2. За завършилите през 2023/2024 учебна година може:
  • 2.1. Заверено работно приложение към дипломата за завършили ОКС "бакалавър" в Софийския униреситет през учебна 2023/2024 г.;
  • 2.2. Сканирано копие на академична справка за завършили ОКС "бакалавър" в други ВУЗ през учебна 2023/2024 г. В справката да е отразен средният успех от семестриалните изпити с хорариумът на часовете по отделните дисциплини и успехът от държавните изпити.
  • 2.3. Лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен на висше образование, признато по законодателството на съответната държава, могат да кандидатстват за обучение в магистърската степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския университет, като прилагат служебната бележка или заповедта за признаване, подписана от Ректора на СУ. Кандидати, непреминали процедурата, не се допускат до участие в конкурса.

3. Сканирано копие на диплома за завършено средно образование.

ВАЖНО: При възникнали въпроси, моля пишете на e-mail: magistri@biofac.uni-sofia.bg

ВАЖНИ СРОКОВЕ
18.09.2024 г. и 19.09.2024 г. Събеседвания с кандидат-магистрите: ГРАФИК за събеседване (ще бъде закачен допълнително)
до 27.09.2024 г. Първо класиране на кандидатите за държавна субсидия
30.09.2024 - 02.10.2024 г. Записване на класираните магистри в Сектор „Студенти”
до 11.10.2023 г. Второ класиране за незаетите места за държавна субсидия и за обучение срещу заплащане.
14.10.2024 - 16.10.2024 г. Записване на класираните магистри държавна субсидия и платено обучение в сектор „Студенти”
Необходими документи за записване Записване и обучение на новоприетите студенти

(*) За кандидатстване в магистърските програми, предназначени за неспециалисти, документи ще се приемат през м. януари 2025 год. Началото на обучението е от летен семестър. Ще бъде качено на страницата на БФ съобщение за кампанията с дати и условия за кандидатстване.