Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Методика на обучението по биология

   

Ръководител: доц. д-р Ася Асенова
e-mail: a.asenova@uni-sofia.bg

 

Дисциплината „Методика на обучението по биология“ започва да се изучава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 1949 г. Първият хоноруван преподавател по тази дисциплина е доц. Асен Янев (ботаник).

За първи път през учебната 1950/51 г. се сформира звено за професионална подготовка на студентите, готвещи се за учители по биология. За преподавател по методика на обучението по биология е назначен В. Бозаров, а негова асистентка става А. Захариева. През този период звеното е част от Катедрата по зоология. По-късно Методиката на обучението по биология влиза в състава на сборната Катедра по обща биология, включваща звената Обща биология, Генетика, Селско стопанство и Методика с ръководител проф. Б. Ботев.

През този период с бързи темпове се усъвършенстват учебното съдържание и методите на обучение по биология. През учебната 1957/58 г. лекциите се поемат от А. Захариева, а през 1962 г. за асистенти са назначени Е. Кадурина и Ал. Панайотов, а по-късно и Ст. Рашкова. През 1967 г. е издаден учебник „Методика на обучението по биология“ от А. Захариева, Е. Кадурина и Ал. Панайотов. За гарантиране на бъдещото кадрово израстване на секцията през 1970 г. Ал. Панайотов специализира в Германия и става докторант на проф. Мюлер от Университета в Грайфсвалд.

През 1972 г. Методиката на обучението по биология се обособява като самостоятелен сектор. През последните 40 години ръководители на сектора последователно са били доц. Д.Христов, проф. Д. Ташев, доц. Е. Кадурина, доц. Ал. Панайотов, доц. Ст. Рашкова, доц. Св. Евтимова и проф. Н. Цанова.

От 2000 г. звеното се нарича Методически сектор по биологично образование. В състава му влизат трима доценти, двама асистенти и един специалист-биолог. Към Сектора докторски дисертации разработват и 7 редовни докторанти, 2 задочни и няколко на самостоятелна подготовка.

m-1

Ст. н.с. Васил Бозаров, основател на катедрата

m-2

Анастасия Захариева,
съосновател на катедрата

От 2011 г. е образувана самостоятелна катедра „Методика на обучението по биология“. Понастоящем катедрата се състои от двама хабилитирани преподаватели (проф. д-р Наташа Цанова и доц. д-р Снежана Томова), четирима асистенти с докторска степен (Ася Асенова, Надежда Райчева, Исса Хаджиали и Камелия Йотовска) и един специалист-биолог (Маргарита Боянова). Засилва се и възможността за сътрудничество с останалите катедри в Биологическия факултет.
Членове на катедрата са заемали ръководни длъжности – доц. К. Кадурина, доц. С. Рашкова и проф. Н. Цанова са били зам.-декани в Биологическия факултет.

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Членовете на катедрата работят в тясно сътрудничество с учители от цялата страна. Вземат участие в разработването на новите образователни изисквания за учебно съдържание, в изработването на новите учебни програми, в написването на новите учебници за средната и горната училищна степен. Въвеждат се нови курсове, свързани както с процеса на обучение по биология по време на задължителната подготовка, така също и с извънкласна и извънучилищна учебна дейност. Поддържат се тесни контакти с Министерството на образованието и науката, с правителствени и неправителствени организации, свързани с обучението на ученици и студенти. Катедрата поддържа тесни връзки с други подобни структури от страната и чужбина. Преподавателите от катедрата участват и в разработването на множество национални и международни образователни проекти.

Научни направления:
Управление на познавателната дейност на учениците
Диагностика на знания и умения на учениците
Модели и моделиране в процеса на обучение
Приложна логика
Управление на качеството на средното образование
Интердисциплинарни връзки в обучението по биология
Екологично образование
Здравно образование и възпитание
Електронно обучение

Катедрата осъществява обучението на студенти в бакалавърска степен и организира обучение в две магистърски програми – учител по биология на английски и екологично образование. Всяка година по линия на следдипломната квалификация се обучаватт десетки студенти от различни специалности.

m-3
m-4
m-5
Студенти 4 курс, спец. География и биология, среща със Синдиката на българските учители Студенти от педагогическите специалности по време на час по биология Обучаване на бъдещите учители

КУРСОВЕ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НА ОБУЧЕНИЕ, В КОИТО УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
1. „Методика на обучението по биология с хоспитиране“ с титуляр проф. д-р Наташа Цанова за студентите от специалностите „Биология и химия“, „География и биология“ и „Биология и английски език“.
2. „Произход на живота и теории за еволюцията“ с титуляр доц. д-р Снежана Томова за студентите от специалност „Биология и химия“, „География и биология“ и „Биология и английски език“.
3. „Методика и техника на училищния експеримент“ с титуляр гл. ас. д-р Ася Асенова за студентите от специалност „Биология и химия“, „География и биология“ и „Биология и английски език“.
4. „Природни науки в биологичното образование в средното училище”с титуляр доц. д-р Надежда Райчева.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ, В ЧИЕТО ИЗВЕЖДАНЕ УЧАСТВАТ ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ КАТЕДРАТА
1. Магистърска програма „УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК“.
проф. д-р Наташа Цанова, доц. д-р Снежана Томова, гл. ас. д-р Ася Асенова, доц. д-р Надежда Райчева, гл. ас. Камелия Йотовска
Задължителни дисциплини – методически модул – Иновационни технологии в методиката на обучението по биология, Интердисциплинарни връзки в обучението по биология, Управление на качеството на биологичното образование в средното училище, Педагогически дизайн и компютърни технологии в обучението по биология.
Избираеми дисциплини – Управление на познавателната дейност по биология, Технологии за приобщаващо обучение.

m-6
m-7
m-8
Лабораторно занятие по биология с ученици от 22-ро СОУ „Г. С. Раковски” Студенти от педагогическите специалности по време на час по биология Лабораторно занятие по биология с ученици от 22-ро СОУ „Г. С. Раковски”

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Катедрата осъществява обучение по линия на следдипломната квалификация десетки студенти от различни специалности на Биологическия факултет.