Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Клетъчна биология и биология на развитието / Преподаватели / доц. д-р Таня Топузова-Христова

   

каб. 224
тел: (02) 8167 213
е-mail: topouzova@biofac.uni-sofia.bg

Служебен Адрес Драган Цанков № 8, София-1164, каб. № 224
Заемана длъжност Доцент в катедра Цитология, хистология и ембриология
Основни дейности и отговорности Преподавател, ръководител на магистърска програма „Клетъчна биология и патология", изследовател
Преподавателски опит

1996-2000 - асистент, катедра "Цитология, хистология и ембриология, Практически занятия по Цитология, Клетъчна биология, Клетъчно култивиране
2000-2004 - старши асистент, катедра "Цитология, хистология и ембриология, Практически занятия по Цитология, Клетъчна биология, Животински клетъчни култури и хибридомни техники, Клетъчно култивиране (модул култивиране на животински клетки)
2004-2014, главен асистент, катедра "Цитология, хистология и ембриология, Практически занятия по Цитология, Клетъчна биология, Животински клетъчни култури и хибридомни техники, Клетъчно култивиране (модул култивиране на животински клетки) и Архитектура и функции на клетъчното ядро, Лекции по Клетъчна биология (задочно обучение), Цитология (задочно обучение), Цитология, хистология и ембриология за студенти от специалност Биология и английски език

2014- до сега, доцент по 4,3 Биологически науки (клетъчна биология), катедра "Цитология, хистология и ембриология, Лекции по Клетъчна биология (задочно обучение), Цитология (задочно обучение), Цитология, хистология и ембриология за студенти от педагогическите специалности в БФ, Цитология за студенти от МП Медицинска физика, Контролни механизми на клетъчната пролиферация за студенти от МП Клетъчна биология и патология и МП Биология на развитието

Образование и обучение

1988-1993 - Софийски Университет «Св. Климент Охридски», Биологически факултет, Биология, специализация Клетъчна биология и биология на развитието, магистър
01.03.2001-01.09.2001 - University of Seville, Faculty of Biology, Spain, Comet assay; Image analysis in light and electron microscopy

2008 – доктор, Влияние на халогенирани инхалационни анестетици върху репаративните способности на белодробни клетки, СУ "Св. Климент Охридски", Ръководител:проф. дбн Елена Владимирова Стефанова

Организационни умения и компетенции Ръководство на научни проекти, координация на учебния процес в магистърската програма по Клетъчна биология и патология
Научни публикации
 1. T. D. Andreeva, S. D. Petrova, K. Mladenova, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, Y. Petseva, N. Mladenov, K. Balashev, Z. Lalchev, J.A. Doumanov “Effects of Ca2+, Glu and GABA on hBest1 and composite hBest1/POPC surface films”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 161, 2018.
 2. E. Haladjova, S. Halacheva, D. Momekova, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, K. Mladenova, J. Doumanov, M. Petrova, S. Rangelov “Polyplex Particles Based on Comb-Like Polyethylenimine/Poly(2-ethyl-2-oxazoline) Copolymers: Relating Biological Performance with Morphology and Structure”, Macromol. Biosci., 1700349, https://doi.org/10.1002/mabi.201700349, 2018.
 3. K. Mladenova, S. D. Petrova, T. D. Andreeva, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, Y. Kalvachev, K. Balashev, Sh. S. Bhattacharya, Ch. Chakarova, Z. Lalchev, J. A. Doumanov. „Effects of Ca2+ ions on bestrophin-1 surface films“, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 149 (1), р. 226–232, 2017.
 4. R. Kalinova, J. A. Doumanov, K. Mladenova, D. Janevska, M. Georgieva, G. Miloshev, T. Topouzova-Hristova, I. Dimitrov “Rational Design of Polypeptide-Based Block Copolymer for Nonviral Gene Delivery”, Chemistry Select, vol. 2, page 12006 – 12013, DOI: 10.1002/slct.2017024032017, 2017.
 5. E. Haladjova, M. Kyulavska, J. Doumanov, T. Topouzova-Hristova, P. Petrov “Polymeric vehicles for transport and delivery of DNA via cationic micelle template method”, Colloid Polym Sci, https://doi.org/10.1007/s00396-017-4193-7, 2017.
 6. J. Doumanov, K. Mladenova, T. Topouzova-Hristova, S. Stoitsova, S. Petrova, “Effects of vipoxin and its components on HepG2 cells”, Toxicon, Volume 94, Pages 36–44, 2015.
 7. A. Kostadinova, T. Topouzova-Hristova, A. Momchilova, R.Tzoneva and M.R. Berger. Anti-tumor lipids – structure, functions and medical application. In: “Advances in Protein Chemistry and Structural Biology 101”, Ed.: R. Donev, Elsevier Inc., Pages 27-66, 2015.
 8. E. Radoslavova Haladjova, S. S. Halacheva, V. Posheva, E. Peycheva, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, J. Doumanov, S. M. Rangelov “Comb-like Polyethyleneimine-based Polyplexes: Balancing Toxicity, Cell Internalization, and Transfection Efficiency via Polymer Chain Topology”, Langmuir 31 (36), p 10017–10025, 2015.
 9. R. Veleva, B. Petkova, V. Moskova-Doumanova, J. Doumanov, M. Dimitrova, P. Koleva, K. Mladenova, S. Petrova, Zh. Yordanova, V. Kapchina-Toteva, T. Topouzova-Hristova “Changes in the functional characteristics of tumor and normal cells after treatment with extracts of white dead-nettle”, Biotechnology & Biotechnological Equipment, Volume 29, Issue 1, pages 181-188, 2015.
 10. R. Skrobanska, A. Evangelatov, N. Stefanova, T. Topouzova-Hristova, A. Momchilova and R. Pankov, “Cell proliferation in in vivo-like three-dimensional cell culture is regulated by sequestration of ERK1/2 to lipid rafts”, Cell Proliferation, 47, 4, 336–346, 2014.
 11. M. Dimitrova, I. Ivanov, R. Todorova, N. Stefanova, V. Moskova-Doumanova, T. Topouzova-Hristova, V. Saynova, E. Stephanova, “Comparison of the activity levels and localization of dipeptidyl peptidase IV in normal and tumor human lung cells”, Tissue & cell, 44, 74-79, 2012.
 12. E. Stephanova, T. Topouzova-Hristova and R. Konakchieva “Mitochondria are involved in stress-response of A549 alveolar cells to halothane toxicity”, Toxicology in vitro 22(3):688-694, 2008.
 13. E. Stephanova, T. Topouzova-Hristova, R. Hazarosova, V. Moskova “Halothane-induced alterations in cellular structure and proliferation of A549 cells”, Tissue Cell 40 (6): 397-404, 2008.
 14. T. Topouzova-Hristova, R. Hazarosova, B. Bandreva, E. Stephanova “Halothane does not directly interact with genome DNA of A549 cells”, Folia Biologica (Praha), 53 (5), 174-180 2007.
 15. E. Stephanova, V. Valtcheva-Sarker, T. Topouzova-Hristova, Z. Lalchev “Influence of volatile anaesthetics on lung cells and lung surfactant”, Biotechnol. & Biotechnol. Eq., 21 (4), 393-398, 2007.
 16. T. Topouzova-Hristova, P. Daza, G. Herdugo, E. Stephanova “Volatile anaesthetic halothane causes DNA damage in A549 lung cells”, Toxicology in vitro, v.20 (5), 585-593, 2006.

 

Участия в национални и международни научни проекти през последните 5 години

Ръководител: ДДВУ02/9/2009 Нова триизмерна in vivo-подобна система за клетъчно култивиране като модел за фибробластна диференциация. Роля на Rho семейството на малките ГТФази в процеса

Участник:

ФНИ

ДН 19/8 от 10.12.2017г Дизайн на нови супрамолекулни наночастици: сферични нуклеинови киселини с полимрни и липозомни ядра

ДН09/11 от 16.12.2016 Фитохимично и биологично проучване на видове от род Inula (Asteraceae) от българската флора – нови източници на биологично активни вещества.

Т 02/89/2014 Нови полимери, полимерни наночастици и нанокапсули за пренос на биологични молекули

ДТК-02-29/2009„Морфолого-функционален статус и създаване на информационна система за in vitro култивираното лечебно растение Lamium album L.”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”:

BG051PO001-3.1.03-0001/2013„Квалификация на педагогическите специалисти“.Дейност ІV.4„Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.” ; BG051PO001-3.3.07-0002/2013 проект „Студентски практики”; BG051PO001-3.1.04/2013 „Подобряване на качеството на общото образование”; BG051PO001-3.3.06 -0059/2013 Фундаментално и приложно обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учении в интердисциплинарни биологични направления и иновационни биотехнологии.;

ОП НОИР

BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1”