Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Генетика / СДК - ИНТЕНЗИВЕН КУРС за работа с PCR: „ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR) И СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК“

   

Биологическият факултет организира ИНТЕНЗИВЕН КУРС за работа с PCR:
„ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR) И СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК“

 

Следдипломният квалификационен курс „ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR) И СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК“ има за цел да даде теоретични познания за принципите, по които се осъществяват полимеразната верижна реакция и секвенирането на ДНК, както и да ги обучи на практически умения, необходими за прилагането на тези методи в рутинната лабораторна практика. Тя се извежда от преподаватели от Катедра „Генетика“ на Биологическия ф-т на СУ „Св. Климент Охридски“ с доказан професионален научно-изследователски и преподавателски опит в областта.

Следдипломният квалификационен курс „ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR) И СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК“ е особено подходящ за медицински специалисти, на които в ежедневната работа се налага да използват тези станали рутинни молекулярно-генетични техники и методи – лекари, медицински сестри и медицински лаборанти, както и други специалисти по здравни грижи. Също така предлаганата СДК би била полезна за повишаване на квалификацията и на лицата, провеждащи изследвания в различни направления на биологически, селскостопанските и ветеринарните науки, включително за докторанти и пост-докторанти, желаещи да повишат своята професионална квалификация и да обогатят лабораторните си умения.

Следдипломният квалификационен курс „ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR) И СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК“ се провежда под формата на интензивен курс, съставен от два модула – теоретичен модул за запознаване с методите за полимеразна верижна реакция и модул от практически занятия, целящи придобиването на практически умения. Формата на обучение е групова, като минималният брой курсисти в група е 3, а максималният – 6, като целта е групите да са малки, така че да може да бъде отделено достатъчно индивидуално внимание на всеки курсист. Курсът завършва с полагането на тест, с който се доказва, че преподаваният материал е успешно усвоен.

С цел по-голямо удобство и съкращаване във времето отделните модули се провеждат под формата на блокове от занятия като общата продължителността на курса е 3 дни – по два дни за теоретичния и практическия модул. С цел да бъде удобно на работещите курсисти, лекционните и практическите занятия се провеждат под формата на блокове, основно през дните събота и неделя, като графиците се изготвят заедно с курсистите, така че да са удобни на всички. Също така, при изявено желание на курсистите, е възможно теоретичният модул да бъде проведен дистанционно, а само практическият присъствено, което би улеснило кандидати от други градове в страната.

Курсът започва ведната след набиране на минималният брой кандидати - 3 бр.

За повече информация и въпроси може да се свържете с ръководителя на Следдипломният квалификационен курс „ПОЛИМЕРАЗНА ВЕРИЖНА РЕАКЦИЯ (PCR) И СЕКВЕНИРАНЕ НА ДНК“ – доц. д-р Светослав Димов: тел. 02 8167 342 ; имейл: svetoslav@biofac.uni-sofia.bg

Таксата за курса е 900 лева .

Документи се приемат само онлайн на имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg, през цялата учебна година.

Въпроси относно записването може да задавате на имейл: eafenlieva@biofac.uni-sofia.bg

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Молба до Декана на БФ по образец-сканирано копие ;
  2. Сканирано копие от диплома за средно образование, професионален Бакалавър, Бакалавър и/или Магистър;
  3. Сканирано копие на документ за платена такса.

Таксата трябва да се преведе по банков път или чрез ИзиПей по сметката на СУ:
БНБ - ЦУ
IBAN: BG 52 BNBG 9661 3100 1743 01
Банка : БНБ ; BIC CODE : BNBGBGSD
Титуляр: СУ “Св. Климент Охридски”
Задължено лице (вносител): трите имена на специализанта, Биологически факултет; СДК PCR