Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / Архив 2022 / Изложба по проект "Изготвяне на регионален червен списък на редките, ендемични и застрашени видове Fulgoromorpha (Insecta: Hemiptera)"

   

ИЗЛОЖБА ПО ПРОЕКТ

Изготвяне на регионален червен списък на

редките, ендемични и застрашени видове Fulgoromorpha (Insecta: Hemiptera)"

по време на Научна конференция Климентови дни 2021,

05.10.2021 във фоайето на Биологически факултет

 

Високият процент (14,4%) на ендемитите и субендемитите при фулгороморфните цикадови насекоми (Insecta: Hemiptera: Fulgoromorpha) в България показва необходимостта от актуална оценка на популациите и местообитанията на регионално ниво. Връзките им с растенията, като едни от основните насекоми фитофаги, често моно- или олигофаги, определя тяхната значителната екологична роля в откритите и горски местообитания и използването им като индикаторна група за състоянието на редки и застрашени природни местообитания. Сравнително добрата проученост на Fulgoromorpha в България, познаването на биологичните особености, предпочитаните местообитания и хранителни растения на видовете, дават основание за оценка на консервационното състояние на тази група насекоми в страната.

На базата на събраните литературни данни и резултати от собствени теренни изследвания за състава, разпространението и особеностите на местообитанията и екологията на видовете, са анализирани всички български видове от Fulgoromorpha.

Избрани и детайлно изследвани са както видове фулгороморфни насекоми, които са широко разпространени, така и редки, с ограничено или фрагментирано разпространение. Като се използват известните находища на видовете и новите, събрани при теренната работа, е създадена база данни от геореферирани находища на видовете. Определянето на предпочитаните местообитания, екологичните особености и потенциалните заплахи ще допълнят изготвянето на регионалната оценка за консервационното състояние на българските фулгороморфи чрез методите на IUCN.

Участието на студенти в проекта допринася за изграждането на експертна мрежа за поддържане и непрекъснато актуализиране на данните върху фулгороморфните видове в България. Младите експерти в последствие ще могат да приложат знанията и уменията, придобити по време на проекта, за изготвяне и актуализиране на червени списъци и на други групи насекоми.

Таксономичният преглед, екологичните особености, оценката за консервационното състояние съгласно критериите на IUCN и първият червен списък на българските Fulgoromorpha ще бъдат публикувани в публично достъпни бази данни и висококачествени реферирани научни издания.