Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация / Проекти

   

За периода март- август, 2014г. в ДЕО-ИЧС беше проведено обучение по английски, френски и руски език по обществена поръчка „Организиране и провеждане на специализирана квалификация в институции, предлагащи международно признат сертификат, насочена към повишаване на знанията, уменията и компетентностите по чужд език на педагогически специалисти с цел достигане на ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и логистично осигуряване на обучаваните” – проект № BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013»

 

След успешното завършване на обучението педагогическите специалисти получиха следните международни сертификати:

 • - по английски език- Oxford Test of English: 91 - за ниво А2, 235- за нива В1 и В2.
 • - по френски език - DELF: 9 - за ниво В1 и В2.
 • по руски език- ТРКИ: 12 - за ниво В2 и 9- за ниво С1.

Успешното завършване на обучението е регистрирано чрез приемането на заключителния доклад през ноември,2014г.

През периода ноември, 2012- ноември, 2014г. екип от ДЕО- ИЧС работи по проект BG051PO001-4.3.04-0009 «Електронни ресурси за обучение и тестиране на знанията по чужд език за общи и академични цели»- Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси- 2007-2013»

Резултатите от проекта са следните:

1. Създаден е електронен сайт www.bg.e-learning-deo.uni-sofia.bg с 4 учебни модула:

 • Български език като чужд за общи цели
 • Български език като чужд за академични цели
 • Български език като чужд за културни компетентности
 • Тестиране на знанията по български език като чужд.

2. В работата с електронните ресурси са участвали общо 216 чуждестранни студенти от различни висши училища в Република България.

3. В сайта общо са се записали като участници не само чуждестранни студенти, но и чужди граждани, пребиваващи на територията на РБългария и извън нея, както и преподаватели филолози, както следва:

 • модул „Български език като чужд за общи цели” – 307 участници ;
 • модул „Български език като чужд за академични цели” – 102 участници;
 • модул „Български език като чужд за придобиване на културни компетентности” – 137 участници;
 • модул „Тестиране на знанията по български език като чужд” – 222 участници.

От тези данни се установява, че всеки от регистрираните участници е участвал средно в 3,5 учебни модула (от общо 4 за целия продукт).

 

4. В системата за дистанционно обучение са регистрирани общо 9805 посещения, разпределени по учебни модули, както следва:

 • модул „Български език като чужд за общи цели” – 4687 посещения;
 • модул „Български език като чужд за академични цели” – 1401 посещения;
 • модул „Български език като чужд за придобиване на културни компетентности” – 1355 посещения;
 • модул „Тестиране на знанията по български език като чужд” – 2362 посещения.

Успешното завършване на проекта е регистрирано с одобряването на заключителния технически доклад през февруари, 2015г.