Начало / Университетът / Департаменти / Департамент за езиково обучение и продължаваща квалификация / ALTE

   

От 2007 г. ДЕОПК е единственият пълноправен член от България на Асоциацията на езиковите тестови центрове в Европа (ALTE), която работи в тясно партньорство с Европейската комисия и с Европейския парламент. Пълноправните членове на ALTE са 34 институции, които представят 27 европейски езика.

 

Стандартизираният тест по български език като чужд обхваща всички нива на комуникативна компетентност по Европейската езикова рамка: А1, А2, В1, В2, С1 и С2. Проведени са два одита, които приключиха успешно с удостояване на теста с престижния знак за качество ALTE Q-mark.

 

Свидетелството, което издаваме, е с международно признание, акредитиращо нивото на владеене български език по стандартите на ALTE. То се признава за продължаване на образованието във висше или средно училище, за придобиване на българско гаражданство, може да послужи и като документ за езикова квалификация при намиране на работа.