Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / История

   

С основаването на специалност Турска филология в СУ "Св. Климент Охридски" през 1952 г. е поставено началото на първата у нас дипломираща филологическа специалност, базирана на източен език, чието сегашно продължение е специалност Тюркология.

През 1964 г. започва прием на студенти и в специалност Арабска филология и това е втората източна филология, послужила за основание двете да се обособят в отделно, а по-късно и в самостоятелно звено на Факултета по класически и нови филологии. Днес специалността носи названието Арабистика.

Третата източна специалност Индология е открита през 1983 г. отново на базата на съществуващия години наред лекторат по хинди и през същата година е предоставена отделна сграда извън ректората, която е настоящият адрес на Центъра за източни езици и култури, наименуван така и основан през 1985 г.

Специалност Японистика придобива статут на редовна университетска специалност през 1990 г., а специалност Китаистика е създадена през 1991 г. Дотогава, както и в настоящия момент, двата езика се преподават и в други различни форми като лекторати и СДК.

През учебната 1993/1994 г. е разкрита специалност Иранистика, като до този момент персийски език се преподава в лекторат.

Специалностите Кореистика и Арменска филология са открити през 1995 г. и така броят на източните специалности става 8.

През 2000 г. се утвърждава новата структура на ЦИЕК - обособяват се четири катедри: Тюркология и алтаистика (специалност Тюркология), Арабистика и семитология (специалност Арабистика), Класически Изток (с 3 специалности: Индология, Иранистика и Арменска филология) и Езици и култури на Източна Азия (с 3 специалности: Японистика, Китаистика и Кореистика).

Междувременно през 2009 г. учебният план на специалност Арменска филология претърпява промени и от 2009/2010 учебна година названието на специалността вече е формулирано като Арменистика и кавказология.

От пролетта на 2010 г. с решение на Академичния съвет на Софийския университет, специалност Кореистика се обособява като самостоятелна катедра. По този начин катедрите от четири стават пет: Тюркология и алтаистика (специалност Тюркология), Арабистика и семитология (специалност Арабистика), Класически Изток (с 3 специалности: Индология, Иранистика и Арменистика и кавказология), Езици и култури на Източна Азия (с вече 2 специалности: Японистика и Китаистика) и новата катедра Кореистика (специалност Кореистика).

С решение на Академичния съвет на Софийския университет от месец януари 2013 г. е утвърдена нова междукатедрена бакалавърска програма - специалност Южна, Източна и Югоизточна Азия. Първият прием е за учебната 2013/2014 г.

От пролетта на 2018 г. с решение на Академичния съвет на Софийския университет, специалности Китаистика и Японистика, които съставят катедра "Езици и култури на Източна Азия", се обособяват като самостоятелни катедри.