Начало / Университетът / Административна структура / Нормативна уредба / Закони и Правилници за прилагането им

   

ЗАКОН за висшето образование

(обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., ...; изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23 декември 2022 г.)

ЗАКОН за достъп до обществена информация
(изм. ДВ, бр. 17 / 26.02.2019 г.)

ЗАКОН за държавната собственост

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2020 г. - обн. ДВ, бр. 100 /20.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.
( изм. и доп. ДВ, бр.44 /13..05.2020 г.)

ЗАКОН за публичните финанси
(изм. и доп. ДВ, бр. 43 / 7.06.2016 г., бр. 91 / 14.11.2017 г.)

ЗАКОН за финансово управление и контрол в публичния сектор
(изм. ДВ, бр.43 / 07.06.2016 г.)

ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(посл. изм. ДВ, бр.94 /29.11.2019 г.)

ЗАКОН за обществените поръчки

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти , в сила от 1.01.2015 г.

ЗАКОН за професионалното образование и обучение
(посл. доп. ДВ. бр.17 / 25.02.2020 г., изм. ДВ. бр.21 /13.03.2020 г.)

ЗАКОН за признаване на професионални квалификации
(изм. ДВ, бр. 59 /29.072016 г., в сила от 01.08.2016 г.)

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България
(изм. ДВ. бр.17 /26.02.2019 г.; изм. ДВ. бр.17 /25.02.2020 г.)

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания
(доп. ДВ. бр.77 /18.09.2018 г.)

ЗАКОН за физическото възпитание и спорта
(изм. и доп. ДВ, бр. 64 /13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г.)

 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав
(изм. и доп., ДВ бр.15/19.02.2019 г.)