Начало / Университетът / Административна структура / Нормативна уредба / Закони и Правилници за прилагането им

   

ЗАКОН за висшето образование

ЗАКОН за достъп до обществена информация

ЗАКОН за държавната собственост

ЗАКОН за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

ЗАКОН за публичните финанси

ЗАКОН за финансово управление и контрол в публичния сектор

ЗАКОН за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

ЗАКОН за обществените поръчки

ЗАКОН за кредитиране на студенти и докторанти

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за признаване на професионални квалификации

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания

ЗАКОН за физическото възпитание и спорта

 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за развитието на академичния състав