Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Открити процедури / „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски““

   

Срок за получаване на оферти: 07.03.2017г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 08.03.2017г. 14:00 ч., Ректорат - Зала 1

Променен срок за получаване на оферти: 23.03.2017г. до 17:30 ч.

Променена дата за отваряне на оферти: 24.03.2017г., 10:00 ч. Ректорат - Зала 1

 

 

Решение АОП РД 40-12/25.01.2017г.

27.01.2017 г.

Обявление

27.01.2017 г.

Документация

13.02.2017 г.

Техническа Спецификация

13.02.2017 г.

Образци на документи

13.02.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение

13.02.2017г.

Промени в документацията за участие

13.02.2017г.

Разяснения с Изх.№ 72-00-314/10.03.2017г.

10.03.2017 г.

Разяснения

16.03.2017 г.

Приложения неразделна част от Документацията за участие:

Учебна програма 2016/2017

16.03.2017 г.

Конструктивно Техническо обследване

16.03.2017 г.

Приложение

16.03.2017 г.

Технически паспорт

27.01.2017 г.

Доклад

27.01.2017 г.

Сертификат

27.01.2017 г.

Обяснителни записки

27.01.2017 г.

Лист 1

27.01.2017 г.

Лист 2

27.01.2017 г.

Лист 3

27.01.2017 г.

Лист 4

27.01.2017 г.

Лист 5

27.01.2017 г.

Лист 6

27.01.2017 г.

Лист 7

27.01.2017 г.

Лист 8

27.01.2017 г.

Лист 9

27.01.2017 г.

Протокол 1

27.09.2017 г.

Покана за отваряне на пликове с надпис "Предлагани ценови параметри" с Изх.№ 72-00-1747/11.12.2017г.

11.12.2017г.

Протокол 2

20.12.2017 г.

Протокол 3

20.12.2017 г.

Протокол 4

20.12.2017 г.

Доклад

20.12.2017 г.

Решение РД 40-196/19.12.2017г.

20.12.2017 г.

Протокол 4

20.12.2017 г.

Доклад

20.12.2017 г.

Решение РД 40-196/19.12.2017г.

20.12.2017 г.

Протокол 5

04.04.2018 г.

Доклад

04.04.2018 г.

Решение РД 40-55/04.04.2018г.

04.04.2018 г.