Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г. / Такси за преместените студенти

   

27. При записване преместените студенти заплащат следните такси:

27.1. Преместени студенти от други висши училища в Р. България, непредставили заповед за разрешение за преместване в Софийския университет, издадена от ректора на другото висше училище, заплащат такса в размер, съответстващ на размера за издръжката на студент в същото професионално направление, съгласно приложението за годишните такси за обучение срещу заплащане на новоприети студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ след средно образование – граждани на Република България, на друга държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария по чл. 9, ал. 3, т.6, буква „б“, във връзка с чл. 95, ал. 4 от ЗВО от заповед на Ректора за учебната 2023/2024 г. Таксата се заплаща еднократно само през първата година от преместването с изключение на случаите, когато студентите са преместени за обучение срещу заплащане до края на следването;

27.2. Преместени студенти в друга специалност: от редовна в задочна форма и от задочна в редовна форма на обучение на една и съща специалност заплащат еднократно такса в размер, определен в заповед на ректора за заплащане на административни услуги РД 19-369/ 19.11.2016 г. , РД 19-10 / 12.01.2017 г. и РД 19-63/07.02.2020 г.

28. При записване преместените студенти заплащат и семестриална такса за обучение в специалността съгласно заповед на Ректора за учебната 2023/2024 г.