Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Избор на свободноизбираеми и факултативни дисциплини

   

За целта е необходимо:

  • да се информирате от учебния план на специалността за конкретния брой свободноизбираеми и факултативни дисциплини, които сте задължени да изслушате и по които да положите изпит. Информация за това можете да получите от учебните планове за двете степени, публикувани на сайта на Факултета. За консултация по отношение на всички въпроси, засягащи учебния план, можете да се обърнете към секретарите на катедрите и/или инспекторите от отдел "Студенти";
  • да разберете от информационните табла пред специалностите за предлаганите дисциплини и техните лектори. Всяка конкретна специалност поставя срокове за начало и край на избора на свободноизбираеми дисциплини. Информация за това можете да намерите на таблата пред специалностите;
  • студентите определят своите избираеми дисциплини в посочените срокове. След тези дати избраните от тях предмети не могат да се променят. Веднъж избрани, “избираемите” дисциплини стават задължителни.
  • стриктно да спазвате посочените срокове за записване;
  • за зимния семестър на нова учебна година изборът става в края на летния семестър
  • можете да изберете свободноизбираеми дисциплини и от предлаганите от други факултети, ако хорариумът и общият брой кредити е равен с този на дисциплина със същия статут в учебния план на вашата специалност;
  • предоставя ви се възможността да се откажете от избрана вече дисциплина; отказът ви обаче не бива да е по-късно от две седмици след стартирането на самия курс.