Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г. / Преместване на студенти от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга в рамките на Университета

   

19. Кандидатите за преместване от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга трябва да имат успешно завършена предходна учебна година и да са завършили успешно първи или първи и втори курс.

19.1. Не се допуска преместване на студенти от никоя друга специалност в специалности от регулираните професии (Медицина, Фармация и Право).

20. Кандидатите трябва да имат издържан конкурсен изпит и/или положени държавни зрелостни изпити, валидни за специалността, в която искат да бъдат преместени, съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г.

21. Факултетите могат да поставят и допълнителни условия към кандидатите за преместване от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга.

22. Преместване на студенти от редовна в задочна и от задочна в редовна форма в рамките на една и съща специалност може да се разреши, независимо от курса на обучение.

23. Преместване на студенти в рамките на една и съща специалност от платена форма на обучение в обучение, за което държавата осигурява средства за издръжката, може да се разреши при наличие на свободни места и при условия, поставени от съответния факултет.

24. Желаещите за преместване подават в сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“ следните документи:

1. Заявление по образец ;

2. Уверение за успеха и студентското състояние от първи или от първи и втори курс;

3. Служебна бележка с резултатите от кандидатстудентските изпити и/ или копие от дипломата за средно образование за удостоверяване на положените държавни зрелостни изпити, валидни за специалността, в която искат да бъдат преместени, съгласно Правилника за прием на студенти в СУ “Св.Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г.

25. Подадените заявления се предават служебно за проверка на редовността на приложените документи и за мнение относно преместването на студента на 04.09.2023 г. на декана на съответния факултет, в който студентите са се обучавали.

25.1. В срок до 08 септември 2023 г. факултетите връщат заявленията в отдел „Образователни дейности“, след което заявленията служебно се преразпределят за мнение на деканските ръководства на приемащите факултети;

25.2. В срок до 14 септември 2023 г. деканските ръководства на приемащите факултети разглеждат документите на кандидатите за преместване, изразяват становище и връщат резолираните документи в отдел „Образователни дейности“;

25.3. Ректорът на Университета взима окончателно решение по заявленията за преместване на студенти по този раздел.

26. Заявления с отрицателно решение не се връщат на деканските ръководства за преразглеждане.