Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г. / Преместване на студенти от чуждестранни висши училища

   

9. В сектор „Прием на студенти” на отдел „Образователни дейности” кандидатите за преместване от чуждестранни висши училища представят следните документи:

1. Заявление по образец ;

2. Академична справка – преведена и легализирана, удостоверяваща успешно положени изпити по съответните дисциплини с присъдените кредити и хорариум;

3. Копие от дипломата за средно образование.

а) Когато средното образование е завършено в чужбина, се представя копие на удостоверение за завършено средно образование, издадено от Министерството на образованието и науката (МОН);

4. Служебна бележка за положени кандидатстудентски изпити.

10. Документите на кандидатите за преместване от чуждестранни висши училища се разглеждат по специален ред с оглед признаване на периода на обучение в чужестранното висше училище и съответното експертно решение. Одобрени кандидати могат да бъдат премествани в първи или втори курс на обучение на съответната специалност. Не се допуска преместване на кандидати от чуждестранни висши училища в трети и по-горни курсове на обучение.

11. Окончателното решение по заявленията на кандидатите за преместване от чуждестранни висши училища се взема от ректорското ръководство.

11.1. Заявления с отрицателно решение от ректорското ръководство не се връщат за преразглеждане.

12. На одобрените за преместване от чуждестранни висши училища студенти се издава заповед за записване, която се обявява не по-късно от 20 септември 2023 г.

13. Преместените от чуждестранни висши училища студенти се записват в съответния факултет до 5 дни след издаване на заповедта. При записване се заплаща и семестриалната такса за обучение в специалността съгласно заповед на Ректора за учебната 2023/2024 г.