Начало / Студенти / Учебни процедури и срокове / Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г. / Общи положения

   

1. Срокът за подаване на документи за преместване е от 25 до 31 август 2023 г.

2. Кандидатите подават документи за преместване в сектор „Прием на студенти“ на отдел „Образователни дейности“. Документите за преместване могат да бъдат подавани и чрез други лица с нотариално заверено пълномощно.

3. Преместване се допуска не по-рано от края на успешно завършената предходна година и не по-късно от началото на следващата учебна година и при условие, че студентът е завършил успешно първи или първи и втори курс.

4. Допуска се преместване от български частни висши училища при условия, определени от факултетите.

5. Факултетите могат да поставят допълнителни условия за преместване в съответните специалности като се съобразяват с капацитетните възможности на професионалното направление.

6. Студентите имат право да кандидатстват за преместване само веднъж.

7. За преместване на студенти от една форма на обучение в друга, от една специалност в друга и от друго висше училище се издава ректорска заповед по предложение на декана на съответния факултет.

8. Деканът на съответния факултет определя курса на обучение при преместване и признава положените семестриални изпити от другата специалност.

8.1. Положени изпити се признават при съвпадение на наименованието или тематичното съдържание на учебната дисциплина и 80% от хорариума, предвиден в учебния план.

8.2. При преместване след завършен първи курс на обучение, студентите трябва да бъдат записвани във втори курс на новата специалност.

 

Студенти от Университета или от други висши училища, представили документи с невярно съдържание, предоставили невярна информация при попълване на документите или заблудили администрацията и ръководството на Университета, се отстраняват от висшето училище, независимо от курса на обучение.