Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности

   

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно § 24 на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение. Законът е обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020 г., влиза в сила от 13 март 2020 г. и се прилага до отмяна на извънредното положение.
На това основание за времето на извънредното положение се преустановява подаването и приемането на документи по обявените конкурси за заемане на академични длъжности.

 

 

Справка по образец за изпълнение на националните минимални изисквания

Декларация по чл. 115, ал. 1, т. 5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ "Св. Климент Охридски"

Заявления за участия в конкурси за академични длъжности

 

 

Текущи конкурси

Архив - конкурси