Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности

   

Конкурси за академични длъжности

 

Текущи конкурси

 

Указания за подаване на документи при участие в конкурс за академична длъжност

 

При подаване на документите в отдел „ЛСТО“ по процедури за заемане на академични длъжности да се спазват следните изисквания:

 

  1. Всеки кандидат подава Заявление по образец .
  2. Документите за всeки конкурс да бъдат перфорирани и приложени в папка по реда им в Заявлението /с изключение на тези по т. 12 от Заявлението за „доцент“ и „професор“/. Кандидатите в конкурси за „доцент“ и “професор“ подготвят съответно 3 или 4 броя административни папки.
  3. Научни трудове, представени за участие в конкурс за доцент/професор да бъдат подредени в съответния брой /3 или 4/ класьори, папки или др. /т. 12 от Заявлението/.
  4. При подаване на документите се представят и оригиналите на дипломите за висше образование, за ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“ – за заверка и веднага се връщат на кандидатите.
  5. За всеки конкурс, автобиографията и списъците на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки да бъдат с номерирани страници и подпис на кандидата на последната страница /с изключение на списъка, генериран от системата „Авторите“/.
  6. Академична справка за приносния характер на трудовете с номерирани страници и подпис на кандидата на последната страница.
  7. При представяне на лична справка за цитиранията, същата да бъде номерирана и подписана от кандидата.
  8. Медицинско свидетелство, удостоверяващо психичното и физическото здраве. Представят се два документа. За физическо здраве – стандартно медицинско свидетелство, издадено от личен лекар, медицински център или др. За психично здраве – документ, издаден след преглед от лекар-психиатър.
  9. При представяне на допълнителни документи от страна на кандидатите, същите следва да се добавят в Заявлението.
  10. При представяне на документи в ЛСТО, към края на срока за подаване на документи, е препоръчително да се запази час на тел.: 02/986-11-83.

 

Забележка: т. 3, 6 и 7 се отнасят само за конкурси за академични длъжности „доцент“ и „професор“.