Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Текущи конкурси

   

Факултет по начална и предучилищна педагогика

Факултет по класически и нови филологии

Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ по професионално направление 2.1. Филология (Лингвистика на китайския език), обявен в ДВ бр. 51 от 27 юни 2017 г.

 

Кандидат: гл. ас. д-р Антония Димова Цанкова

Председател на Научното жури: Проф. д-р Александър Богданов Алексиев

Факултет по химия и фармация

Богословски факултет

Философски факултет

Факултет по славянски филологии

Исторически факултет

Департамент за информация и усъвършенстване на учители